Czas na głos wyborców!

My, obywatelki i obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, pragniemy państwa, w którym nadrzędnymi wartościami są  
  • praworządność i sprawiedliwość stojąca ponad chwilową polityczną większością,
  • gwarancje nienaruszalnych praw człowieka i obywatela oraz 
  • demokracja, w której każda mniejszość ma strzeżone prawem miejsce we wspólnym państwie i realny wpływ na jego politykę.
Pragniemy również przynależności do silnej wspólnoty europejskiej. Widzimy w niej szansę umocnienia naszych wolności osobistych, praw obywatelskich, politycznych, socjalnych, pracowniczych i gospodarczych. Chcemy należeć do Europy, by wraz z nią kształtować nasze bezpieczeństwo międzynarodowe, bronić środowiska, w którym żyjemy, oraz realizować nasze aspiracje edukacyjne, naukowe i kulturowe.
Od wszystkich, którzy w wyborach będą zabiegać o nasz głos, stanowczo żądamy gwarancji realizacji tych naszych dążeń i wierności wartościom, w które wierzymy. 

Dlatego powołujemy do życia Społeczne Komitety Wyborców, złożone z obywateli biorących aktywny udział w życiu publicznym. Komitety zaproszą kandydatów do rozmów w formie ogólnie dostępnych wysłuchań publicznych. Osoby zaufania publicznego, eksperci oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych o ugruntowanym autorytecie, wskazani przez Komitety będą zadawać pytania i oceniać odpowiedzi kandydatów. 

 
* Wskazuje wymagane pola